Fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Platby z Německa

pro osoby postižené nacistickým bezprávím za 2. světové války

Česko-německý fond budoucnosti je pověřen vyřizovat žádosti obětí nacistického bezpráví o platby z německé nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost.

Žádat mohou nejen oběti nucených prací, ale i osoby postižené jiným nacistickým bezprávím. Jedná se např. o ty, kdo byli pronásledováni z rasových, politických či náboženských důvodů, nebo byli tehdy jinak osobně postiženi nacistickým terorem, omezením svobody (např. skrývání) apod. Formy pronásledování jednotlivců, rodin a skupin občanů byly velmi různé – proto prosíme žadatele, aby podrobně vyplnili část 5.6 formuláře a uvedli podstatné údaje o své perzekuci a diskriminaci).

Žádat mohou nyní také i nuceně nasazení na území tzv. Protektorátu či Těšínska, kteří byli zvláště těžce postiženi (např. tím, že byli ubytováni v táborech nebo nasazeni ve zvláštních pracovních jednotkách, jako např. Technische Nothilfe, Luftschutz,Organization Todt a Ley).

Pokud tak již neučinili, měli by včas podat žádost ti, kteří byli ze svého domovského státu deportováni do Německé říše či na Německem obsazené území, byli nuceni k pracovnímu nasazení v průmyslovém podniku nebo ve veřejné sféře a byli vězněni nebo podrobeni podmínkám podobným věznění nebo srovnatelně špatným životním podmínkám.

Oběti zařazené do výše uvedených skupin mohou obdržet částku ve výši maximálně 5 000 DM v Kč. Na tuto částku není právní nárok. Při posuzování toho, zda a v jaké výši budou jednotlivé skupiny odškodněny, nemůže podle německého zákona Česko-německý fond budoucnosti překročit celkovou částku 423 mil. DM vyjednaných pro oběti v ČR.

Další skupina zahrnuje oběti otrockých prací, tj. osoby vězněné v koncentračních táborech či v ghettu za srovnatelných podmínek a přinucené k práci. Tyto oběti z koncentračních táborů a ghett podle seznamu táborů, obsaženém ve Spolkovém zákoně o odškodnění, obdrží ekvivalent 15 000 DM v Kč. O tom, zda na tento seznam budou zařazena i jiná zařízení se srovnatelnými podmínkami (např. některé pracovně-výchovné tábory, káznice, věznice, internační tábory aj.), bude rozhodovat kuratorium německé nadace. Oběti z těchto zařízení pak budou moci obdržet částku ve výši maximálně 15 000 DM v Kč.

Platby z Rakouska

Výsledkem dlouhotrvajících jednání, která vedlo s rakouskou stranou Ministerstvo zahraničních věcí ČR, je česko-rakouská dohoda, podle níž mohou občané nasazení za 2. světové války na území dnešní Rakouské republiky k otrockým nebo nuceným pracím žádat o platby v těchto kategoriích:
- osoby, jež vykonávaly otrocké práce (105 000 rakouských šilinků v Kč)
- osoby, jež vykonávaly nucené práce v průmyslu (35 000 rakouských šilinků v Kč)
- osoby, jež vykonávaly nucené práce v zemědělství (20 000 rakouských šilinků v Kč)
- děti a nezletilí do dosažení dvanáctého roku svého věku deportované společně se svými rodiči a děti, které se narodily během nuceného nasazení své matky na území dnešní Rakouské republiky (zařazení dítěte bude shodné s kategorií rodičů)
- ženy, které vykonávaly nucené práce a porodily děti v porodnicích určených nuceně nasazeným ženám nebo byly přinuceny k umělému přerušení těhotenství ( 5 000 rakouských šilinků v Kč navíc k základní platbě).

Do kategorie otrockých prací patří oběti, které byly nuceny pracovat za nelidských podmínek ve vězeňském zařízení srovnatelném s koncentračními tábory.Ačkoliv oběti nasazené převážně na území dnešního Rakouska budou žádat o platby u rakouského Fondu smíření, tvoří určitou výjimku oběti z KT Mauthausen včetně jeho vedlejších táborů a oběti z vedlejších táborů KT Dachau na území Rakouska. V těchto případech je třeba použít žádost o platby z německé nadace.

Rakouský zákon ke zřízení fondu upřesňuje, že do stejné kategorie jako "průmysl" je zařazena i nucená práce v živnostech, ve stavebnictví, v energetice a v jiných typech podnikání, stejně jako práce ve veřejném sektoru, u říšských drah nebo u říšské pošty. Stejně jako pracovníci v kategorii "zemědělství" budou žádat o platby i nuceně nasazení v lesním hospodářství a v soukromých službách (domácnosti, hotely a jiné).

 

 

 

 

Navštivte také

Doména www.crpon.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 4075 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.crpon.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář